بالغ روی صورتش فلم سکس زن چاق می نشیند.

نمایش ها: 1934
او به او گفت که چگونه رفتار کند - او باید ترکش را کمی روغن کاری کند ، بیدمشک ببوسد ، لیس فلم سکس زن چاق بزند. سپس به او دستور می دهد که روی تخت تکیه دهد ، سوار بر اسب بخورد و با کیت درست روی صورت معشوقش بنشیند. او تا زمانی که اجازه متوقف کردن او را بدهد ، باید او را مفسف کند و لیس بزند.