روسی پورنچاق یک آمریکایی را در یک سوپر مارکت قرار می دهد.

نمایش ها: 1066
لیوشا ما به هیچ وجه از پیروزی پورنچاق رنج نمی برد و عادت دارد که به شیوه ای متفاوت ، آبروی خانه عظیم خود را افزایش دهد. بعد از این که یک روسی موفق به افسون کردن یک زن ناشناس در یک سوپرمارکت شد ، یک آمریکایی را لگد می زند و به او نشان می دهد که هنوز هم قهرمان هایی در روسیه وجود دارد. بعید نیست که بلوند تاکنون چیزی مشابه با دوستان محلی را تجربه کرده باشد.