یک تاجر از روسیه برای رابطه جنسی به صورت نقدی پرداخت می فیلم سکسی زنهای چاق کند.

نمایش ها: 2008
یک تاجر از روسیه همه کارها را با رویکردی کاملاً تجاری انجام می دهد. او حتی با پول زیاد به دوست دخترش می آید. یک پایانه فیلم سکسی زنهای چاق در جایی از منطقه کونت وجود خواهد داشت ، وی با کارت پرداخت می کرد یا پرداخت الکترونیکی با عنوان "خدمات لعنتی" را رها می کرد. آن مرد سبزه ای را که به او فرصت داده می شود می کند و راه خودش را می رود.